Miljöpolicy

Miljöpolicy

miljo2

Swedish Insurance Group’s miljöarbete skall vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke.

Swedish Insurance Group är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

Verksamheter med anknytning till denna policy kännetecknas av följande grundläggande principer:

Swedish Insurance Group

• Bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
• Har ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
• I all verksamhet självklart efterlever gällande lagar och förordningar samt verkar för en positiv utveckling på detta område
• Strävar efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet
• Bedriver ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
• Tar tillvara på medarbetarnas engagemang och medvetenhet

Strategier för miljöarbetet

• Swedish Insurance Group skall erbjuda placeringstjänster med särskild miljöprofil
• Miljöfrågorna skall vara integrerade i den kompetensutveckling som företagets medarbetare deltar i
• Swedish Insurance Group skall vara en aktiv arbetsgivare genom att lyfta fram miljöfrågornas betydelse som en viktig del i företagets värderingsgrund

Miljömål

• Våra kunder skall tycka att företaget tar sitt miljöansvar
• Våra medarbetare skall anse att det är viktigt att företaget överväger miljöaspekter när affärer görs med kunder och leverantörer
• Vi skall minska vår inköpta mängd papper och använda elektroniska medel där så är möjligt
• Vi skall minska vårt koldioxidutsläpp
• Vi skall minska elförbrukningen genom att t.ex. använda lågenergi lampor, skärmsläckare etc.
• Vi skall kontrollera inköp av material, möbler och kontorsmateriel så att detta står i överensstämmelse med en god miljöprofil
• Vi skall i första hand välja miljövänliga transportmedel där så är möjligt samt i övrigt inköpa utsläppsrätter
• Vi skall hantera avfall på bästa möjliga sätt samt källsortera