Kommun och Landsting

kommun2Kommun och Landsting

Vi är idag marknadsledande som konsulter och rådgivare till kommuner & landsting. Vi har ett löpande samarbete med ca 40 kommuner och har utfört uppdrag åt ca 70 st kommuner. Vi är även rådgivare för samtliga medlemsföretag anslutna till arbetsgivareorganisationen Pacta när det gäller upphandling och implementering av pensionslösningar.

VÅRA TJÄNSTER:

Pacta- medlemmar

Vi gör en analys av medlemsföretaget och rekommenderar utifrån analysen vilket upplägg av lösningar och leverantörer som är optimalt. Analysen omfattar valcentral, ålderspension, sjuklöneförsäkring, efterlevandepension samt premiebefrielse och administration.

Attraktiv arbetsgivare genom förmånspaket

Genom att arbeta med pensionsförmåner kan arbetsgivaren bli ännu mer attraktiv. Vi har tagit fram många olika koncept på detta för offentliga arbetsgivare. Paketet består bl.a. av:

→  Löneväxling mot pensionsavsättning
→  Sjukvårdsförsäkring – antingen arbetsgivarbetald eller arbetstagarbetald via bruttolöneavdrag
→  Frivillig gruppförsäkring
→  Pensionsutredningar för individer

Vår hjälp får ni både i beslutsprocessen, upphandlingsskedet samt implementeringen och den löpande skötseln under avtalstiden.

Pensionslösningar för chefer eller utvalda grupper

Vi hjälper till med att både utforma mer förmånliga och flexibla pensionslösningar för utvalda grupper samt upphandla och implementerad dem. Genom vår storlek kan vi få väldigt bra villkor både för arbetsgivaren och den anställde genom en väl utarbetad upphandling. Självklart står vi även för själva rådgivningen till individen när väl lösningen ska implementeras.

Pensionsadministration

Vi är specialiserade på upphandling av pensionsadministration för kommuner och landsting. Vi kan antingen ta hand om hela processen genom upphandlingen eller vara med som ett konsultativt stöd i någon eller några faser.

Tryggande genom försäkring

Vi hjälper till med analyser av tryggande genom försäkring samt framtagande av beslutsunderlag m.m. både när det gäller löpande försäkring av den förmånsbestämda ålderspensionen och inlösen av äldre pensionsskulder i balansräkningen eller ansvarsförbindelsen. Vi genomför även hela upphandlingsprocessen av den valda lösningen samt den löpande skötseln av de upphandlade avtalen.

Övertalighetslösningar

Vi har koncepten klara och anpassade för att ge mest förmånliga villkor till såväl personal som organisation. Vi utformar lösningarna helt utifrån varje enskild situation antingen för enstaka individer eller större grupper.

KPP (Kommunerna PensionsPortal)

Vi är idag ensamma om att erbjuda en pensionsportal för anställda inom kommuner och landsting. I portalen kan den anställde se hela sin pensionssituation vad det gäller ålderspension, sjukförmåner och efterlevandepensionsförmåner samt mycket mer.

Policyskrivningar

Oavsett vilken typ av lösning som ni arbetar med, förmånspaket, chefslösningar, övertalighet m.m. så behövs det riktlinjer och policys. Vi arbetar fram både fullständiga policys för pensioner totalt eller temporära för specifika områden.